Revision history of "KABARETTIVALON PITK PERUUT"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:05, 11 December 2019Extrapowerfulvibratorsa (talk | contribs). . (674 bytes) (+674). . (Created page with "Jos koskaan ennen on impulssi muuttaa esiintymiset dramaattisesti ottamatta vaara värjäys hiuksista, paras ratkaisu on saada yksi näistä upea keinotekoinen...")